فلسفه و باورما چیست؟

آویده از سی سال پیش در دفتری درامیر آباد متولد شد. ما چهار نفر همراه بودیم. گامهای اول خود را با تدوین بانک های اطلاعاتی برای سازمان برق ایران (توانیر) و سازمان آب ایران و بعد ها برای کنفرانس سران کشور های اسلامی برداشتیم. گامهایی که باعث شد شرکت همکاران سیستم به ما پیشنهاد شراکت در تدوین بانک های اطلاع رسانی دیجیتال را بدهد و ما فهمیدیم در آویده و با آویده دیده می شویم.

استراتژی ما تدوین گامهای کوتاه مدت و بلند مدت برای مجموعه ها در حوزه های آف لاین و امروزه آنلاین است. ما راه رفتیم، دویدیم، زمین خوردیم و برخاستیم تا یادبگیریم فلسفه کار چیست و مشتری چه می خواهد. ما از صحرایی شروع کردیم که بی آب و علف بود ولی توانستیم درختانی را پرورش دهیم که ریشه های بلندی داشتند و امروزه هریک میوه می دهند.

از خوش حادثه به بسته بندی رسیدیم که اعتماد داریم بسته بندی پیامبر برند است و بسته بندی است که می تواند برندها را بسازد، شخصیت دهد، شکل دهد و چون یک سخنگوی خاموش مردم را دعوت کند که بیایید مرا بخرید. بیایید برند مرا بشناسید. بیایید با من آشنا شوید. اینگونه بود که راه برندینگ و نقشه رسیدن برند به موفقیت فلسفه ما شد. در این بین فهمیدیم یک برند چه باید بکند، و برند ها چه منظوری دارند چه ایستاده اند . ما عمیقاً معتقدیم برندهای بزرگ باید معنای عمیق تری داشته باشند. تا بتوانند سرویس یا محصول خود را عرضه کنند.

از  بدو تولد، فلسفه کاری ما آن بود که به باوری عمیق در کنار مشتریان و برندها برسیم. در حقیقت مانند قصه گوی برندها شدیم و حقیقتی متفاوت را در ساختار برندهای بین المللی و داخلی بنیان کردیم. تا نقشی را بیابیم که تمامی تجربه خود را با فرهنگ برندها عجین کنیم و به جایگاه سازی هویت بصری برند، طراحی وب، بسته بندی، حرکت رو به جلو در ساختار سازی و معماری برند برسیم.