در انتظار زمان بمان، هر چیزی در زمان خود رخ می دهد.

منو بستن